It Doarp

0
0
0
0
0

It Doarp

Wander through these streets and you might come across some interesting things...
Kuierje troch dizze strjitten en kom nijsgjrrige dingen tsjin...

Smûke Hoeke

The most famous corner of the town. It is the bar, a place where you meet folks that can give you Quests.
De ferneamde hoeke fan it doarp. It is in bar wêr'st minsken moetsje kinst dy't dy opdrachten jaan kinne.

It Ythûske

The place you can go for a nice healthy meal to gain more
It plak wêr'st hinne gean kinst foar in sûne miel om mear Krêft te krijen.

Tsjerke

The church is the place where you can heal yourself with
De Tsjerke is it plak wêr'st dysels hielje kinst mei Enerzjy

Noflike Merke

A nice cozy market where you can buy items, like potions.
In noflike merke wêr'st guod keapje kinst, lykas drankjes.

Boeklêsplak

The library is a place where you can change your documents for a fair price.
It Boeklêsplak is in plak wêr'st dyn dokuminten feroarje litte kinst foar in earlike priis.

Legindaryske Pylder

This Legendary Pillar is broken and the shards are shattered all over the Frisian world. Can you find them?
De Legindaryske Pylder is brutsen en de skerven binne oeral yn De Fryske Wrâld. Kinstû se fine?

Wurkplak

In need of ? Then you can work for it here.
Hastû Skeatta nedich? Dan kinst hjir der foar wurkje.


Take a boat to Treasure Island. The island of treasure. But you need Magic Stones, these will lead you to great treasure.

Only Frisian Gods have access to this mysterious island.


The Underworld is the place for only the best players. That is no joke, taking on monsters here is not easy at all. But the rewards are great. Defeating a monster might take some time.

De Ûnderwrâld is it plak foar allinnich de bêste spilers. Stjerrende wier, tsjin mûnsters fjochtsje is hielendal net maklik. Mar de prizen binne bjusterbaarlik. In mûnster ferslaan kin efkes duorje.Enter the Ûnderwrâld