It Doarp

0
0
0
0
0
0

It Doarp

This is the heading

Wander through these streets and you might come across some interesting things...
What are going to do?

Kuierje troch dizze strjitten en kom nijsgjrrige dingen tsjin...
Wat giestû dwaan?

Smûke Hoeke

The most famous corner of the town. It is the bar, a place where you meet folks that can give you Quests.
De ferneamde hoeke fan it doarp. It is in bar dêr'st minsken moetsje kinst dy't dy in putsje jaan kinne.

It Ythûske

The place you can go for a nice healthy meal to gain more
It plak dêr'st hinne gean kinst foar in sûne miel foar mear Krêft.

Tsjerke

The church is the place where you can get by healing yourself.
De Tsjerke is it plak dêr'st Enerzjy krije kinst troch dysels te hieljen.

Noflike Merke

A nice cozy market where you can buy items, like potions.
In noflike merke dêr'st guod keapje kinst, lykas drankjes.

Legindaryske Pylder

This Legendary Pillar is broken and the shards are shattered all over the Frisian world. Can you find them?
De Legindaryske Pylder is brutsen en de skerven lizze oeral yn De Fryske Wrâld. Kinstû se fine?

Wurkplak

In need of ? Then you can work for it here.
Hastû Skeatta nedich? Dan kinst hjir der foar wurkje.


Take a boat to Treasure Island. The island of treasure. But you need Magic Stones, these will lead you to great treasure.

Only Frisian Gods have access to this mysterious island.
You are not a Frisian God. Become a Frisian God here.