Fertsjinje

0
0
0
0
0

Fertsjinje

The place without limits. Choose a mode and make Frisian your language, learn it, save it and defend it!
It plak sûnder grinzen, kies in wize fan spyljen en meitsje it Frysk dyn taal, lear it, rêd it en ferdedigje it!
60% needs to be right
65% needs to be right
70% needs to be right
80% needs to be right
85% needs to be right
90% needs to be right


Note;
The harder the modus, the more loot you will earn.

Use the wordbook tool when needed. You can find the full website on: www.frisianwordbook.com