Fryslân Helpe?

Dû kinst ek it Frysk & Fryslân stipje. Mar dû silst wol tinke hoe?
(onderaan in het Nederlands)

De algemiene opsjes:

 • Brûk de taal oeral wêr’st komst yn Fryslân, lykas supermerken, skoalle en op it wurk.
 • Gean it Frysk brûke op WhatsApp, Facebook, Instagram etc. Yn petears, posts, gewoan oeral. 
 • Gean oare minsken net ferbetterjen op harren taalgebrûk, allinnich as der nei frege wurdt.
 • Dûk yn de Fryske skiednis, dizze webside sil dy ek de nedige ynformaasje jaan.
 • Lear om geef Frysk skriuwe en prate. Dêrfoar soest www.learnfrisian.com foar brûke kinne. (Stiet no ek in Hollânske ferzje op)

Foar bedriuwen/ûndernimmers:

 • Sprek dyn personeel en klanten oan yn it Frysk, blykje sy dochs Hollânsk te wêzen, kinst altyd weromskeakelje.
 • Set motto’s, teksten op buskes, websides, folders en noch mear oer yn it Frysk. (Wur twatalich) kinst dwaan litte op www.aukedehaan.frl
 • Lytsje dinkjes as it opnimmen fan de tillefoan kin al in protte dwaan.

Foar Fryslân:

 • Fryske ferbining is wichtich, dus it learen fan de oare Fryske talen is nea wei, lykas as it Sealterfrysk. Kin ek op www.learnfrisian.com (kinst yn it Frysk dwaan)
 • Set in FRL-nûmerboerd stikker op dyn nûmerboerd, kinst by de Afûk bestelle foar 0,99
 • Hingje de Fryske flagge út.
 • Ferspriedsje Fryske kontent troch te dielen en troch te stjoeren.
 • Stipje dizze en alle oare Fryske organisaasjes.
 • Skriuw stikjes oer Fryske mythes, legindes, ferhalen en skiednis foar dizze webside. (mei ek yn it Hollânsk)
 • Sjoch by projekten oft dêr meidwaan kinst oan in projekt, of datst sels ien opsette kinst.
 • Ferdjipje dy yn it Âld-Frysk, hjirmei begrypst wêr in protte Hollânske, Fryske en ek Dútske wurden weikomme.

Witstû noch mear dingen dyst dwaan kinst foar Fryslân & it Frysk? Lit it ús witte! (ynfo@defryskewrald.frl)

In het Nederlands:

Jij kunt ook het Fries & Friesland ondersteunen, maar je zult wel denken hoe?

De algemene opties:

 • Gebruik de taal overal waar je komt in Friesland, zoals supermarkten, scholen en op het werk.
 • Ga het Fries gebruiken op WhatsApp, Facebook, Instagram etc. In gesprekken, posts, gewoon overal.
 • Ga andere mensen niet verbeteren op hun taalgebruik, alleen als er na gevraagd wordt.
 • Duik in de Friese geschiedenis, deze website zal jou ook de nodige informatie geven.
 • Leer om goed Fries te schrijven en te spreken. Daarvoor zou je www.learnfrisian.com voor kunnen gebruiken (nu ook in het Nederlands)

Voor bedrijven/ondernemers:

 • Spreek je personeel en klanten aan in het Fries, blijken ze toch Nederlands te zijn, kun je altijd terugschakelen.
 • Vertaal motto’s, teksten op busjes, websites, folders en veel meer in het Fries. (Word tweetalig) kun je laten doen op www.aukedehaan.frl 
 • Kleine dingen zoals het opnemen van de telefoon kan al veel doen.

Voor Friesland:

 • Friese verbinding is belangrijk, dus het leren van de andere Friese talen kan daarbij helpen, zoals het Saterfries. Kan ook op www.learnfrisian.com (kun je in het Fries of het Duits doen)
 • Zet in FRL-nummerbord sticker op je kenteken, kun je bij de Afûk bestellen voor 0,99
 • Hang de Friese vlag uit.
 • Verspreid de Friese content door te delen of door te sturen.
 • Ondersteun deze en alle andere Friese organisaties.
 • Schrijf stukjes over Friese mythes, legendes, verhalen en geschiedenis voor deze website. (mag ook in het Nederlands)
 • Kijk bij “Projekten” of er nog een projekt is waar je aan mee kunt doen, of zelf één kunt opzetten.
 • Verdiep jezelf in het Oud-Fries, hierdoor begrijp waar veel Nederlandse, Friese en ook Duits woorden vandaan komen.

Weet jij nog meer dingen die je kunt doen voor Friesland en het Fries? Laat het ons weten! (ynfo@defryskewrald.frl)

Facebook
Instagram