De Âld-Fryske ferbining

De Âld-Fryske ferbining

Troch it meitsjen fan it Âld-Fryske programma foar de LearnFrisian webside, moast ik mysels fansels ferdjipje yn ‘e âlde taal. Dêrtroch kaam ik tige nijsgjirrige dingen tsjin, lykas it oantal Ingelske wurden dy’t ik foardel komme seach. Wurden as “de”, “dat”  & “en” wiene yn dy tiid skreaun as “the”, “that” & “and”. Gewoan itselde as it Ingelsk, mar spitigenôch binne dat hjoed de dei allegear Hollânske wurden. Whylst de klank wierskynlik itselde bleaun is.

Der binne sa’n protte likense wurden datst hast sizze soest dat it ea deselde taal west hat. Net allinnich wiene in protte wurden krekt it selde, mar ek in protte wiene hast itselde. Op in pear letters nei. Echt spitich dat it sa gien is.

Fierder sjochst dat der in protte wurden yn foar komme dy’t no yn de Hollânkse taal brûkt wurde, wêrmei datst no wol de konklúzje lûke kinst dat in grut part fan it Hollânsk út it Frysk kaam is, en net oarsom. Wurden as; Lucht, kind, macht, brand, wolken, eigen, nacht en noch mear.

Hollânsk wie net de ienige taal, Dútsk kaam der ek yn foar en dat is fansels ek tige nijsgjirrich en dan komme wy op wurde as; Mōnath (Monath), Swester (Schwester), Crank (krank) en noch in pear wurden dy’t ek yn it Hollânsk foarkomme.

Konklúzje; De Fryske taal is troch de tiid hinne in protte feroare, en net op in positive manier. Hoe dan ek, de taal is altyd noch bjusterbaarlik.

In het Nederlands: De Oud-Friese verbinding

Door het maken van het Oud-Fries programma voor de LearnFrisian website, moest ik me natuurlijk verdiepen in de oude taal. Daardoor kwam ik hele interessante dingen tegen, zoals het aantal Engelse woorden die ik voorlangs zag komen. Friese woorden als “de”, “dat” & “en” waren in die tijd geschreven als het Engelse “the”, “that” & “and”. Gewoon hetzelfde als het Engels, maar helaas zijn dat vandaag de dag allemaal Nederlandse woorden, terwijl de klank waarschijnlijk hetzelfde gebleven is

Er zijn zoveel gelijke woorden dat je bijna zeggen zou dat het ooit dezelfde taal is geweest. Niet alleen waren er veel woorden precies hetzelfde, maar ook veel worden waren bijna hetzelfde. Op een paar letters na. Echt jammer dat het zo gegaan is.

Verder zie je er veel woorden in voorkomen die nu in de Nederlandse taal gebruikt worden, waarmee je de conclusie kunt trekken dat een groot deel van het Nederlands uit het Fries komt en niet andersom. Woorden als: Lucht, kind, macht, brand, wolken, eigen, nacht en nog veel meer komen allemaal uit het Fries.

Nederlands is niet de enige taal, Duits kwam er ook in voor en dat is natuurlijk heel interessant en dan komen we op woorden als: Mōnath (Monath), Swester (Schwester), Crank (Krank) en nog een paar woorden die ook in het Nederlands voorkomen.

Conclusie: De Friese taal is door de tijd heen heel veel veranderd en niet op een positieve manier. Hoe dan ook, de taal is nog steeds prachtig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Instagram