Kinstû dizze 20 Fryske wurden?

Troch de jierren hinne binne der in protte Fryske wurden ferlern gien en dat is fansels tige spitich. No hawwe wy in list fan tweintich wurden by elkoar setten en no oan dy de fraach, koestû se al? Lit it ús witte!

In het Nederlands: Ken jij deze 20 Friese woorden?

Daar de jaren heen zijn er veel Friese woorden verloren gegaan en dat is natuurlijk heel jammer. Nu hebben wij een lijst van twintig woorden bij elkaar gezet en nu aan jou de vraag, kende jij ze al? Laat het ons weten!

Boask
huwelijk, verloving

Grymtosk
vreesaanjagend iets

Sykhelje
ademen

Grânzgje
grommen

Dwêste
blussen

Eangje
bang zijn of vrezen

Njonken
naast

Eanje
vermoeden

Fereale
verliefd

Bylje
blaffen

Grimmyt
kwaadaardig persoon

Wriggert
demoon

Reinbôge
regenboog

Ea
ooit

Lofts
links

Tsjoch
Proost

Lôge
vlam

Skonk
Been

Ljuensk
lonkend, lokkend

Mearke
sprookje

Leave a Reply

Your email address will not be published.