Projekten

Wêr binne wy ús mei dwaande?

Hjirûnder sille wy earst allinnich de grutte projekten neame.

LearnFrisian
Mei al mear as tûzend gebrûkers giet LearnFrisian as in spear. It programma hat op it stuit ús Frysk yn it Ingelsk, Sealterfrysk yn it Dútsk en Frysk en as in stikje goud hawwe der ek noch âld-frysk by. Der wurdt noch hurd wurke oan de webside, sa stiet der ek kontent foar Söl’ring (Noard-Frysk) klear. Ynkoarten sil der úteinlik ek in Hollânske ferzje op de webside ferskine hokker forgees (gratis) brûkt wurde kin.

Fryske Dokumintêre
Dit wurdt fansels gjin drege bende, yn de dokumintêre wurdt alles op it mêd fan Frysk iepen lutsen.

Fryske krante
Ja, hjirre wurkje wy ek oan, hooplik kinne wy ynkoarten gau hwat fuort jaan oer de ynhâld en opset.

In Fryske Game
Nijsgjirrich, net?

Fryske Telefyzje
It stiet op ús aginda, mar wy binne der noch net oan ta.

Facebook
Instagram