Tsjerke

0
0
0
0
0
0

Tsjerke

The church is the place where you can heal yourself with holy water. It restores your .
De Tsjerke is it plak dêr'st dysels hielje kinst mei hillich wetter. It herstelt dyn Enerzjy.