Wêrom moat it Frysk sprutsen wurde?

Ien kear yn de safolle tiid komt dizze fraach nei foaren en fansels mei it frege wurde. Hwant ja, eltse Fries sprekt dochs ek Nederlânsk? (onderaan in het Nederlands)

Maklike taal

Op it foarste plak begjin ik mei it feit dat it in maklike taal is om te learen, prate is fansels wer in hiel oar ferhaal. De taal hat net in protte grammatika en dêrom is er neffens ús in stik makliker as de oare talen.

Âlde taal

Ast it no leauwe wolst of net, mar it Frysk is al âlder as 2000 jier. Dat is tige âld foar in taal en dêrom is it ek tige bysûnder dat er noch bestiet. As Fries soe ik wol grutsk wêze ^^

Bysûndere klanken

De taal hat klanken dy’t in oare taal net hat, dêrom hat it Frysk ek allegear letters mei in dakje derop. Der binne fêst wol wurden dy’st wolris brûkst, mar dû soest net ienst witte hoe it skreaun wurdt 😉

Koart, mar krêftich

It Frysk is in taal wêr der net om hinne praat wurdt, der wurde net in protte wurden brûkt of “deftige” wurden. Lykas as in Fries, praat de taal der ek net om hinne. Dat makket júst it ûnderskied mei oare talen en folken. Wy binne it folk fan dwaan ynstee fan wurden

Heart by it folk

By in folk heart in taal, om’t Friezen gjin Hollanners of Dútsers binne hawwe sy ek in eigen taal. Sa as earder sein is, de Fryske identiteit komt nei foaren yn de taal.

In het Nederlands: Waarom moet het Fries gesproken worden?

Één keer in de zoveel tijd komt deze vraag naar voren en natuurlijk mag die gesteld worden. Want ja, elke Fries spreekt toch ook Nederlands?

Een gemakkelijke taal

Als eerste begin ik met het feit dat het een gemakkelijke taal is om te leren, praten is natuurlijk weer een heel ander verhaal. De taal heeft niet veel grammatica en is daarom volgens ons een stuk gemakkelijker dan andere talen.

Een oude taal

Als je het nu geloven wilt of niet, maar het Fries is ouder dan 2000 jaar. Dat is heel oud voor een taal en daarom is het ook heel bijzonder dat hij nog bestaat. Als Fries zou ik wel trots zijn 😉

Bijzondere klanken

De taal heeft klanken die een andere taal niet heeft, daarom heeft het Fries ook allemaal letters met een dakje erop. Er zijn vast wel woorden die je wel eens gebruikt waarbij je niet eens zou weten hoe je het schrijft (als Fries zijnde)

Hoort bij het volk

Bij het volk hoort een taal, omdat Friezen geen Hollanders of Duitsers zijn hebben zij ook een eigen taal. Zoals eerder gezegd is, de Friese identiteit komt naar voren in de taal 😉