Frysk & Grunnegs

Frysk & Grunnegs

Tusken dizze twa provinsjes is der wol gauris striid. Mar wêr komt it no eins wei? En is it nedich? Foaral ast nei giest dat it allegear ien lân west is. Altyd mar raze en tiere nei elkoar, whylst wy úteinlik deselde “roots” hawwe, nuver éh?

Mar genôch oer dat, hjoed wolle wy it Frysk en it Grunnegs efkes njonken elkoar lizze, hwant it Grunnings sit fol mei Fryske wurden, dy’t spitigernôch lang net allegear mear brûkt wurde. Hjir in hiele list fan wurden:

(In het Nederlands onder tabel)

Op it foarste plak begjinne wy mei wurden dy’t kwa útspraak hast it selde binne:
(We beginnen eerst met woorden die qua uitspraak hetzelfde zijn)

GrunnegsFryskNederlands
Beppe (West)BeppeOma
DizzeDizzeDeze
NijNijNieuw
HoesHûsHuis
BoetenBûtenBuiten
VienFynVind
MienMynMijn
TiedTiidTijd
DoeJij
DieDyJou
BieByBij
MieMyMij
WeeromWeromTerug
BistBistBen
SuntSûntSinds
HestoeHastûHeb jij
KinKinKan


Oare wurden dy’t op elkoar lykje:

(Andere woorden die op elkaar lijken)

AaskeJiskeAs
Verlet omFerlet fanBelang bij
MuikeMuoikeTante
AarnsEarneErgens
BroezenBrûzeBruisen
OomkeOmkeOom
DiverdoatsieFerdivedaasjeVermaak

In het Nederlands: Fries & Gronings

Tussen deze twee provincies altijd wel strijd. Maar waar komt het nu eigenlijk vandaan? En is het nodig? Vooral als je nagaat dat het allemaal één land is geweest. Altijd maar schreeuwen en raar doen naar elkaar, terwijl wij uiteindelijk dezelfde “roots” hebben, raar éh?

Maar genoeg over dat, vandaag willen wij het Fries en het Gronings naast elkaar liggen, want het Gronings zit vol met Friese woorden, die helaas lang niet allemaal nog gebruikt worden. Hierboven een hele lijst van woorden: ↑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Instagram