Frysk skriuwe – 6 Tips

Frysk skriuwe – 6 Tips

Frysk skriuwe is net sa dreech, foaral as Fries fansels. Der binne in pear dinkjes wêr’st rekkenskip mei hâlde kinst ast Frysk oan it skriuwen bist. Hjirûnder stiet dêrom in list mei fan seis tips dy’st maklik brûke kinst

Z & V
It Frysk begjint nea mei in Z of in V. It wurdt yn dizze gefallen mei in S en in F skreaun.

C, Q & X
In C, Q en in X komme hielendal net yn it Frysk foar. Wurden lykas ‘examen’ wurde as ‘eksamen’ skreaun.

G & CH
In G-klank op it ein fan in sin, wurdt in CH, mar yn it gefal dat it wurd langer wurdt troch der in E efter te setten, wurdt it in G. Foarbyld: Wichtich → Wichtige. Prachtich → Prachtige

IE & II
In lange Y-klank wurdt as IE skreaun, somtiden ek wolris mei II. (Sit gjin rjochte line yn)

Y & I
De lytse Y-klank wurdt as Y skreaun, mar as in wurd langer wurdt, wurdt de Y in I. Foarbyld: Kryg → Krigen. Byt → Bite

OE & Û
De lytse OE klank wurdt as Û skreaun. As der in lange OE-klank is wurdt it OE. Foarbyld: Fjoer (lange OE) – Jûn (lytse OE). Spitigernôch moatte wy hjir wol by sizze dat de Fryske taal hjir tige bryk yn is. Hwant net eltse kear wurdt dit dien.

Wy Friezen binne gjin taalnazi’s dêrom wolle wy dit ek sa bringe. Dizze stjoerpunten kinne maklik brûkt wurde, sadat dyn taal al tige better liket.

In het Nederlands: Friezen Schrijven – 6 Tips


Fries schrijven is niet zo moeilijk, vooral als Fries zijnde natuurlijk. Er zijn een paar dingen waarmee je rekening mee kunt houden als je Fries schrijft. Hieronder staat daarom een lijst met zes tips die je gemakkelijk kunt gebruiken.

Z & V
Het Fries begint nooit met een Z of een V. Het wordt in deze gevallen met een S en een F geschreven.

C, Q & X
Een C, Q en een X komen helemaal niet in het Fries voor. Worden zoals “examen” worden als “eksamen” geschreven.

G & CH
Een G-klank op het einde van een zin, wordt een CH, maar in het geval dat het woord langer wordt door er een E achter te zetten, wordt het een G. Bijvoorbeeld: Wichtich → Wichtige(belangrijk). Krêftich →Krêftige(krachtig)


IE & II
Een lange Y-klank wordt als IE geschreven, soms ook wel eens met een II. (Zit geen rechte lijn yn)

Y & I
De kleine Y-klank wordt als Y geschreven, maar als het woord langer wordt, wordt de Y een I. Bijvoorbeeld: Kryg → Krigen(Krijg – Krijgen). Byt → Bite(Bijt-bijten)

OE & Û
De kleine OE klank wordt als Û geschreven. Als er een lange OE-klank is wordt het OE. Bijvoorbeeld: Fjoer (vuur) → lange OE – Jûn (avond) → kleine OE. Helaas moeten we hier wel bij zeggen dat de Friese taal hier heel scheef in is, want niet elke keer wordt dit gedaan.

Wij Friezen zijn geen taalnazi’s, daarom willen wij dit ook zo brengen. Deze stuurpunten kunnen gemakkelijk gebruikt worden, zodat jouw taal al veel beter lijkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook
Instagram