Fryske Bisten

It is wierskynlik in ûnderwerp wêr’st net gau by stil stiest, mar der binne in protte bisten wêrfan it ras út Fryslân weikomt. Hjirûnder stiet wer in list 😉

De Fryske ko
De bekende swart-wite cow dy’st oeral sjochst, net allinnich yn Nederlân, mar oeral op dizze wrâld komt út Fryslân. Hiest net tocht tink?

De Fryske stabijhoun of stabijhûn
Dizze hûn is in swarte- of brúnwite Fryske rashûn, wurdt in protte brûkt by mollefangen en ek wol as waakhûn.

De wetterhoun of wetterhûn
Lykas de stabij komt dizze fansels ek út Fryslân

De Fryske hin
Dit is in pikeras dy’t ek út Fryslân komt. Hjir falt net sa’n protte oer te sizzen 😉

East-Fryske miuw
Net dat ik sa’n fûgelkenner bin, mar de East-Fryske miuw út East-Fryslân (Dútslân) is gjin miuw, it is in pyk.

De Fryske Molkskiep
Ja, dit liket gewoan op in normale skiep en dat sil it ek wol wêze.

De East-Frysk
It Fryske hynder is net it ienigste hynder út Fryslân. It “East-Frysk” sa as it al seit, komt dy út East-Fryslân. (Dútslân)

Fryske Hinkriel
Noch in Fryske pikeras, falt net in protte oer te sizzen.

Fryske goudpel of gielweiten
Sa te sjen komme der in soad piken út Fryslân wei.

It Fryske Hynder
Dizze kinne wy fansels net ferjitte, it grutte swarte Fryske hynder mei syn moaie moannen.

Hastû noch in Frysk bist dy’t net op dizze list stiet? Lit it ús witte!

 

 

 

In het Nederlands: Friese dieren

Het is waarschijnlijk een onderwerp waar je niet snel bij stil staat, maar er zijn veel dieren waarvan het ras uit Friesland vandaan komt. Hieronder staat weer een lijst 😉

De Friese koe
De bekende zwarte-witte koe die je overal ziet, niet alleen in Nederland, maar overal op deze wereld komt uit Friesland. Had je niet gedacht zeker?

De Friese stabijhoun of stabijhond
Deze hond is een zwarte- of bruinwitte Friese rashond, wordt veel gebruikt bij het mollenvangen en ook wel als waakhond.

De wetterhoun of waterhond
Net als de stabij komt deze ook natuurlijk ook uit Friesland.

De Friese hoen
Dit is een kippenras die ook uit Friesland komt. Hier valt niet zoveel over te zeggen 😉

Oost-Friese meeuw
Niet dat ik zo’n vogelkenner ben, maar de Oost-Friese meeuw uit Oost-Friesland (Duitsland) is geen meeuw, maar een kip.

Het Friese melkschaap
Ja, dit lijkt gewoon op een normaal schaap en dat zal het ook wel zijn.

De Oost-Fries
Het Friese paard is niet het enigste Friese paard. De Oost-Fries ook, deze komt natuurlijk uit Oost-Friesland (Duitsland)

Friese Hoenkriel
Nog een Friese kippenras, valt niet zoveel over te zeggen.

Friese goudpel of gielweiten
Zo te zien komen er veel kippen uit Friesland.

Het Friese paard
Deze kunnen wij natuurlijk niet vergeten, het grote zwarte Friese paard met zijn mooie manen.

Heb jij nog een Fries dier die net op deze lijst staat? Laat het ons weten!

Leave a Reply

Your email address will not be published.