Fryske Goaden

Fryske Mytology giet fierder as tocht hiest, it hat mearkes, sêgen, teltsjes en safolle mear. Mar hjir wolle wy it allinnich krekt efkes yn it koart oer de Fryske Goaden hawwe. (onderaan in het Nederlands)

It rygje hjirûnder binne de wichtichste/bekenste Fryske Goaden:

 • Weda (Wotan/Wodan/Woden) – Dêr komt Woansdei fan. It wie de AlHeit, god fan wiisheid, oarloch, dea en poëzij.
 • Tuisto, de god wêrfan sein waard dat alle minsken dêr fan ôfstammen;
 • Frija (Fro/Freyja) – De goadinne wêr ús Freed weikomt. Goadinne fan leafde en it houlik. 
 • Tonger (Thor, Donar) – Hjir komt Tongersdei wei. It wie de god fan de tonger en it waar.
 • Tyr (Tiwaz) – Tiisdei is hjir weikaam, it wie de god fan oarloch. 
 • Forsite, god fan de rjochtspraak
 • Saksnot, dizze god wurdt faak fegelike mei Tyr, de god fan de oarloch. Saksnot “wie” dan de stamgod fan de Saksen.

Nijsgjirrich, net? Ynkoarten sille wy sjen dat wy mear pleatse kinne oer de Fryske mytology.

 • In part fan de ynformaasje komt by Wikipedia wei.

In het Nederlands: Friese goden

Onze Friese mythologie gaat toch verder dan je had gedacht, het heeft sprookjes, volksverhalen en nog veel meer

Maar hier willen wij het net even in het kort het over de Friese goden hebben.

Het rijtje hieronder zijn de belangrijkste/bekendste Friese goden:

 • Weda (Wotan/Wodan/Woden) – Daar komt woensdag (Woansdei) vandaan. Het was de alvader, god van de wijsheid, oorlog, dood en poëzie.
 • Tuisto, de god waarvan gezegd werd dat alle mensen er van afstammen.
 • Frija (Fro/Freyja) – De godinne waar onze vrijdag (Freed) vandaan komt. Godinne fan de liefde en het huwelijk. 
 • Tonger (Thor, Donar) – Hier komt donderdag (Tongersdei) vandaan. Het was de god van de bliksem en het weer.
 • Tyr (Tiwaz) – Dinsdag (Tiisdei) is hier vandaan gekomen. Het was de god van de oorlog.
 • Forsite, god van de rechtspraak
 • Saksnot, deze good wordt vaak vergeleken met Tyr, de god van de oorlog. Saksnot “was” dan de stamgod van de Saksen. 

Interessant, vindt je niet? Binnenkort zullen we zien of we meer kunnen plaatsen over de Friese mythologie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.