Fryske Stêden yn Ingelân

Dêr wie in tiid dat de rûge Friezen Ingelân wol gauris oanfoelen. In protte plonderje en dû witst wol in bytsje hoe dat der oan ta gie. Ingelân hie it der mar drok mei. Troch de jierren hinne waard der net allinnich oanfallen, mar ek waard der doarpen of stêden stifte op Ingelske grûn. Dizze stêden hawwe it fier skopt, hwant dû kinst se hjoed de dei noch altyd werom fine. Hjir in list mei Fryske plakken yn Ingelân: (it is net de folsleine list)

Freasley

Frismarsh

Frizinghall

Ferry Fryston

Monk Fryston

Frisby

Friesthorpe

Water Fryston

Frieston

Frizenham

In het Nederlands: Friese steden in Engeland

Er was een tijd dat de ruige Friezen Engeland wel snel eens aanvielen. Er werd veel geplunderd en je weet zelf wel een beetje hoe dat er aan toe ging. Engeland had er maar druk mee. Door de jaren heen werd er niet alleen aangevallen, maar er werden ook dorpen of steden gesticht op Engelse grond. Deze steden hebben het ver geschopt, want je kunt ze vandaag de dag nog steeds terug vinden. Hierboven is een lijst met Friese plekken in Engeland: (lijst is niet compleet)

Leave a Reply

Your email address will not be published.