Fryske Wytsings?

Wiene Friezen Wytsings? (hieronder in het Nederlands)
Hjir en dêr sjogge wy dizze fraach nei foaren komme en om hjir fluch antwurd op te jaan: Ja, de Friezen wiene wytsings.

Measte minsken tinke al gau oan Noarwei/Noarwegen, Sweden of Denemarken as wy it oer wytsings hawwe. Mar oer de Friezen wurdt net sprutsen, whylst dy der like goed in rol yn spile hawwe. Net allinnich mei de wytsings, mar de Friezen hawwe ek it bewâld oer de gânze Noardsee hân om’t sy sokke sterke boaten hiene. 

Sa binne der ferhalen oer in Fryske lieder dy’t “It Grutte Wytsing Leger” liede yn ferskate oanfallen, Ubbu of Ubba wie syn namme.

De Friezen wiene de bêste hannelers yn de 9e iuw en as sy in kâns seagen, dan kaam it swurd derby en foelen sa wol gauris ferskate plakken yn Ingelân oan. Sa is der ek in âlde-fryske tekst oer de Friezen yn dy tiid:

“Alle Fresa er north herden ouer thet hef anda grimma herna and thet al hethen was, ther Fresena was”

Dat betsjut it folgjende: Alle Friezen hearden ienris yn it noarden oer it hêf (see) yn ‘e skriklike hoeke en sy wiene heidenen, dy’t Friezen wiene

De Friezen hawwe in protte bedein hân en wy kinne hjir net alles by de poat hawwe, foaral oer de Wytsing tiid kin wol in hiel boek oer skreaun wurde, hwat ek dien is. Dêrom sille wy besykje om hjir en dêr hwat te pleatsen oer de Wytsing tiid en miskien hastû ek noch wol hwat?

Waren de Friezen Vikingen?

Waren Friezen Vikingen? Hier en daar zien we deze vraag naar verschijnen en om hier snel antwoord op te geven: Ja, de Friezen waren Vikingen.

De meeste mensen denken al snel aan Noorwegen, Zweden of Denemarken als we het over Vikingen hebben. Maar over de Friezen wordt niet gepraat, terwijl zij er ook een (grote) rol in hebben gespeeld. Niet alleen met de Vikings, maar de Friezen hebben zelf ook de macht over de hele Noordzee gehad omdat ze hele sterke boten hadden.

Zo zijn er verhalen over een Friese strijder die één van de leiders was van “Het Grote Viking Leger” deze commander heeft een grote rol gespeeld in vele aanvallen, Ubbu of Ubba was zijn naam.

De Friezen waren de beste handelaars in de 9e eeuw en als ze in kans zagen, dan kwam het zwaard erbij en vielen zo wel eens verschillende plekken in Engeland aan.

Zo is er ook een Oude-Friese tekst over de Friezen van die tijd:

“Alle Fresa er north herden ouer thet hef anda grimma herna and thet al hethen was, ther Fresena was”

Dat betekend het volgende: Alle Friezen hoorden eens in het noorden over de zee uit de verschrikkelijke hoek en zij waren heidenen, die Friezen waren.

De Friezen van die tijd hebben veel gedaan en we kunnen hier lang niet alles bij langs, vooral over de Vikingtijd kan wel een boek geschreven worden, wat ook gedaan is.

Daarom zullen wij proberen hier en daar wat meer te plaatsen over de Vikingtijd en misschien heb jij ook wel iets?

Leave a Reply

Your email address will not be published.