Is it Frysk in dialekt?

Dizze fraach komt wol gauris foarby. Op it foarste plak moatst mar tinke fan wêrom wurdt dit sein? Dat komt fansels om’t hjir en dêr Hollânsk klinkt, of it wurdt te Hollânsk skreaun.

Uteinlik soest nea alle Hollânske wurden út de taal helje kinne, om’t offisjeel Fryske wurden binne. De Hollânske taal hat se júst út it Frysk weihelle. Sjoch mar nei de âld-fryske taal.

It punt bliuwt dat it Frysk in taal is, sels noch âlder as it Hollânsk, mar it wurdt tsjintwurdich brûkt as in dialekt. Dat is it probleem. De offisjele taal is noch wol okee, mar it sprekken derfan is bot efterút gien. It probleem hearsket al jierren en it wurdt allinnich mar minder. Dû soest tinke fan doch der dan hwat oan. Dogge sy ek, sy hawwe de skriuwwize ek mar mear Hollânsk makke wêrtroch it (spraak)probleem net sichtber fuort is. 

Konklúzje is dat de offisjele Fryske taal in tige kreaze taal mei tige bysûndere wurden wie is, mar de sprutsen taal is yn in protte plakken in dialekt wurden.

Fierders soene wy sizze, nim it foarbyld oan it Ingelsk. Dizze taal feroaret net mei de spraak, de spraak feroaret mei de taal.

In het Nederlands: Is het Fries een dialect?

Deze vraag komt wel snel eens voorbij. Als eerste moet je maar denken van waarom wordt dit gezegd? Dat komt natuurlijk omdat het hier en daar Nederlands klinkt, of het wordt te Nederlands geschreven.
Uiteindelijk zou je nooit alle Nederlandse woorden uit de Friese taal kunnen halen, omdat het officiële Friese woorden zijn. De Nederlandse taal heeft ze juist uit de Friese taal gehaald. Kijk maar naar het Oud-Fries.

Het punt blijft dat het Fries een taal is, zelfs nog ouder dan het Nederlands, maar het wordt tegenwoordig gebruikt als een dialect. Dat is het probleem. de officiële taal is nog wel oké, maar het spreken ervan is erg achteruit gegaan. Het probleem heerst al jaren en het wordt alleen maar slechter. Je zou denken van doe er dan wat aan. Doen ze ook, ze hebben de schrijfwijze ook maar meer Nederlands gemaakt waardoor het (spraak)probleem niet zichtbaar weg is.

Conclusie is dat de officiële Friese taal een hele mooie taal met ontzettende bijzondere woorden was is, maar de gesproken taal is in veel plekken een dialect geworden.

Verder zouden wij zeggen, neem het voorbeeld aan het Engels. Deze taal veranderd niet door de spraak, de spraak veranderd door de taal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.