Wurkplak

0
0
0
0
0

Wurkplak

This is the workplace to get . Work hard and you will be rewarded.
It plak wêr'st Skeatta krije kinst. Wurkje hurd en wur beleanne.Note;
The amount that you will earn is based on your